•  شرکت ثنانور :

    • آدرس: تهران، ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﯿﺪ ﻫﻤﺖ، ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻠﻮار ﮐﺎﺷﺎن، میدان موج، خیابان موج بلوار صدف، مرکز تجاری تفریحی بام لند
    • تلفن : 021 - 40443080,021-40443054,021-40443045
  • شماره پروانه استاندارد محصول :17065/0040/26
  • تاریخ اعتبار :07/09/2019

  • شماره سریال پروانه :SITI 1.2632.97