•  تالار پذیرایی چالوس :

    آدرس: نوشهر، کمربندی چالوس
  • تلفن :09113922563
  • شماره پروانه استاندارد محصول :17065/003/40
  • تاریخ اعتبار :01/12/2019

  • شماره سریال پروانه :SITI 1.2531.97