اهدا پروانه بین المللی استاندارد محصول به ترمه حسینی یزد