تاییدیه سازمان مالکیت معنوی کشورها به سازمان بین المللی سیتی وان - ازبکستان

wipo uzbakestan