تاییدیه سازمان مالکیت معنوی اتحادیه اروپا به سازمان بین المللی سیتی وان در کشور لتونی

uropa 1