تاییدیه سازمان مالکیت معنوی کشورها به سازمان بین المللی سیتی وان - اسپانیا

spain 1