تاییدیه سازمان مالکیت معنوی اتحادیه اروپا به سازمان بین المللی سیتی وان در کشور اتریش

uropa 1