تاییدیه برند جهانی سازمان بین المللی سیتی وان در سازمان بین المللی مالکیت معنوی (WIPO)

با کد بین المللی 1305212

Picture2

Picture1

wipo 2

wipo 3

wipo 4