تاییدیه مرکز آموزش مدیریت دولتی جهت امضای مشترک مدارک دکتری پژوهش محور، مهارتی و تجربی 

با همکاری سازمان بین المللی سیتی وان و اتحادیه بین المللی روسای دانشگاههای جهان (IAUP)

DOC 2

doctora 1100

doctora 1101