گواهی ثبت علامت تجاری SITI1 به زبان انگلیسی با متن بنام سازمان بین المللی سیتی وان توسط سازمان ثبت اسناد کشور در 36 طبقه کالایی

tabaghe 5 1

tabaghe 5 2

tabaghe 5 3

tabaghe 5 4