گواهی ثبت علامت تجاری SITI1 به زبان انگلیسی بدون متن بنام سازمان بین المللی سیتی وان توسط سازمان ثبت اسناد کشور در 40 طبقه کالایی

tabaghe 6 1

tabaghe 6 2

tabaghe 6 3

tabaghe 6 4