گواهی ثبت علامت تجاری و برند بین المللی SITI1 به دو زبان فارسی و انگلیسی بنام سازمان بین المللی سیتی وان توسط سازمان ثبت اسناد کشور در 21 طبقه کالایی

3 1

tabaghe 3 2

tabaghe 3 3