گواهی ثبت علامت تجاری SITI1 به زبان فارسی بنام سازمان بین المللی سیتی وان توسط سازمان ثبت اسناد کشور در 21 طبقه کالایی

tabaghe 2 1

tabaghe 2 2

tabaghe 2 3