گواهی ثبت علامت تجاری SITI1 به زبان انگلیسی بنام سازمان بین المللی سیتی وان توسط سازمان ثبت اسناد کشور در 20 طبقه کالایی

tabaghe 1

tabaghe 2

tabaghe 3