مجوز پروانه بین المللی استاندارد محصول سازمان بین المللی سیتی وان به باشگاههای پرورش اندام و تجهیزات پزشکی ورزشی 

PEZESHKI 1

PEZESHKI 2