بخشنامه وزارت راه و شهرسازی به کلیه معاونت ها در حوزه حمل و نقل هوایی ، دریایی ، ریلی و جاده ایی در خصوص استفاده از برند جهانی سازمان بین المللی سیتی وان

 

vezarat rah1